Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja dla podmiotów upoważnionych - Egzaminy żeglarskie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Egzaminy żeglarskie

Informacja dla podmiotów upoważnionych

Pkt 1.

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) informuje, że zgodnie z § 19 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu jest zobowiązany do przekazania Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu informacji o planowanym egzaminie.

W celu zapewnienia efektywnego i sprawnego informowania o planowanych egzaminach prosimy najpierw o przesłanie w formie pisemnej informacji o osobach upoważnionych przez podmiot upoważniony do wysyłania informacji o planowanych egzaminach,  oraz podanie adresów mailowych z których taka informacja będzie kierowana.

Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

Jednocześnie prosimy o przygotowywanie i przesyłanie informacji o planowanych egzaminach na podstawie wzoru dostępnego na stronie internetowej MSiT (wzór informacji do pobrania)

Prosimy o przekazywanie takiej informacji w formie załącznika do maila w formacie PDF (przez upoważnioną osobę i ze wskazanego w piśmie do MSiT adresu mailowego) na adres mailowy:

info.egzaminyzeglarskie@msit.gov.pl

(w tytule maila proszę o zapis:

„(nazwa podmiotu upoważnionego) – zgłoszenie egzaminu na patent/licencję……….”)

Pkt 2.

W zakresie protokołów z przeprowadzonych egzaminów, Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że zgodnie z § 19 ust. 6 ww. rozporządzenia, podmiot upoważniony jest zobowiązany do przekazania Ministrowi Sportu i Turystyki kopii protokołu z przeprowadzonego egzaminu wraz z listą pytań wykorzystanych na egzaminie teoretycznych i oświadczeniem Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, potwierdzającym prawidłowość przeprowadzonego egzaminu.

Kopia protokołu egzaminacyjnego przekazywana do MSiT powinna zawierać informację o:

  • miejscu i dacie egzaminu,
  • numerze egzaminu wg rejestru prowadzonego przez podmiot upoważniony,
  • składzie i funkcji członków Komisji Egzaminacyjnej wraz z podpisami tychże członków na protokole z egzaminu,
  • wykazie osób, które przystąpiły do egzaminu wraz z informacją o ocenie końcowej zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej egzaminu (dla potrzeb Ministerstwa wystarczy informacja czy osoba zdała czy nie daną część egzaminu, natomiast podmiot upoważniony powinien w swojej dokumentacji posiadać pełną informację o liczbie punktów zdobytych przez daną osobę w części teoretycznej egzaminu),
  • liście pytań wykorzystanych na części teoretycznej egzaminu z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami (natomiast podmiot upoważniony powinien w swojej dokumentacji posiadać egzemplarze wszystkich testów wypełnionych przez osoby zdające),
  • krótkim opisie przeprowadzonej części praktycznej egzaminu (natomiast podmiot upoważniony w swojej dokumentacji powinien posiadać szczegółowy opis przeprowadzonej części praktycznej egzaminu),
  • kopię oświadczenia Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającego prawidłowość przeprowadzonego egzaminu.

Kopie protokołów egzaminów prosimy przesyłać na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu Wyczynowego
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

(z dopiskiem – „Protokoły z egzaminów żeglarskich i motorowodnych”)

Pkt. 3

W przypadku zmian w składzie kadry egzaminującej lub obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, na które udzielono upoważnienia do przeprowadzania egzaminów w zakresie turystyki wodnej, Strona powinna złożyć wniosek o zmianę decyzji (patrz: art. 155 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267)).

Wniosek o zmianę decyzji jest rozpatrywany i decyzja w tej sprawie jest wydawana w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z art. 35 § 3 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wniosek o zmianę decyzji powinien zawierać wyłącznie dokumentację dotyczącą nowego obiektu lub egzaminatora, który ma być dołączony do listy obiektów i egzaminatorów wykorzystywanych przez podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminów.

Wniosek o zmianę decyzji nie zawiesza obowiązywania pierwotnej decyzji o upoważnieniu do przeprowadzania egzaminów.

Przypominamy o konieczności  dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł i dołączenia potwierdzenia przelewu do wniosku o zmianę decyzji. Konto do dokonania opłaty skarbowej pozostaje to samo jak w przypadku pierwotnego wniosku o udzielenie upoważnienia.

W przypadku gdy wniosek o zmianę decyzji jest sporządzony w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wydania pierwotnej decyzji o udzieleniu upoważnienia lub daty wydania poprzedniej decyzji o zmianie decyzji o upoważnieniu, każdorazowo należy dostarczyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o zmianę decyzji o upoważnieniu do egzaminowania.

do góry