Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja dla podmiotów ubiegających się o upoważnienie - Egzaminy żeglarskie -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Egzaminy żeglarskie

Informacja dla podmiotów ubiegających się o upoważnienie

Ministerstwo Sportu i Turystyki w celu zapewnienia efektywnego i szybkiego rozpatrywania wniosków o udzielanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, opracowało kanon dobrych praktyk w tym zakresie.

W tym celu zostały przygotowane wzory dokumentów do sporządzenia wniosku a także informacja o dokumentach jakie należy załączyć do wniosku.

Dostępne są wzory:

- wniosku o udzielenie upoważnienia (formularz nr 1);

- wykazu kadry przeprowadzającej dany egzamin (formularz nr 2);

- informacji o obiektach wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu (formularz nr 3).

Informacje na temat dokumentów i oświadczeń stanowiących załącznik do wniosku (kliknij tutaj)

Informacja o opłacie skarbowej za dokonanie czynności urzędowej (kliknij tutaj)

Jednocześnie Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że:

Zgodnie z art. 37 a ust. 8  oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, egzaminy na patenty i licencje żeglarskie i motorowodne może przeprowadzać właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra  właściwego ds. kultury fizycznej.

W celu uzyskania upoważnienia należy złożyć do Ministra Sportu i Turystyki wniosek zawierający informacje na jaki egzamin/y ma być udzielone upoważnienie wraz z kompletem dokumentacji spełniającej warunki określone w art. 37 b ust. 2 ww. ustawy i w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

00-082 Warszawa

ul. Senatorska 14

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i uznaniu przez Ministra Sportu i Turystyki, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w art. 37 b ust. 2 ww. ustawy oraz w ww. rozporządzeniu dotyczącym warunków egzaminowani, wnioskodawcy udziela się w drodze decyzji upoważnienia do przeprowadzania egzaminów na patenty i licencje określone we wniosku o uzyskanie tego upoważnienia.
Zgodnie z art. 37 b ust. 3 ustawy o żegludze śródlądowej, Minister Sportu i Turystyki udziela w drodze decyzji upoważnienia w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Minister Sportu i Turystyki odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w art. 37 b ust.2  ww. ustawy, albo nie posiada odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych określonych w rozporządzeniu dot. szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu


Ważne:

  1. W przypadku gdy wniosek zawiera wskazanie więcej niż jednego patentu lub licencji, które mają być objęte upoważnieniem, podmiot wnioskujący jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji oddzielnie dla egzaminu na poszczególny patent lub licencję w ramach złożonego wniosku.

 

  1. W kwestii interpretacji zapisów § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków egzaminowania i ubiegania się o upoważnienie, informujemy, że staż 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu dotyczy prowadzenia jachtu wyłącznie po wodach morskich. Pozostałe 100 godzin pływania (które może ale nie musi obejmować także samodzielnego prowadzenia jachtu) może być odbyte zarówno na wodach morskich jak i wodach śródlądowych,  przy czym zdobyty  staż śródlądowy lub morski jest liczony w zależności od tego na jaki egzamin zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. mają być zgłoszone osoby przeprowadzające egzamin. Osoby mające prowadzić egzaminy na patent jachtowego sternika morskiego lub motorowodnego sternika morskiego muszą mieć w całości zaliczony staż morski.”

 

  1. Dodatkowo informujemy, że właściwe polskie związki sportowe i podmioty upoważnione mogą prowadzić egzaminy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w tym poza terytorium Unii Europejskiej). Natomiast by móc przeprowadzać takie egzaminy, obiekty na których ma być prowadzony taki egzamin oraz kadra egzaminacyjna takiego egzaminu muszą być zgłoszone w ramach wniosku o wydanie upoważnienia oraz spełniać takie same wymogi jak w przypadku obiektów i kadry zgłoszonej do przeprowadzania egzaminów na terytorium RP. Ewentualnie obiekty i kadra do przeprowadzania egzaminów poza terytorium Polski, mogą być zgłoszone także w dalszej kolejności, w ramach wniosku o uzupełnienie już wydanej decyzji o upoważnieniu (patrz: informacja dla podmiotów upoważnionych).


Podstawy prawne:

1. Art. 37 a i 37 b Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r., poz. 123, poz. 857 z późn. zm.);


2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460);


3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz.U. 2013, poz. 602);

4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

 

do góry