Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania odznaki „Za zasługi dla Sportu” za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu - Odznaka "Za zasługi dla Sportu" -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Odznaka "Za zasługi dla Sportu"

Informacja o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania odznaki „Za zasługi dla Sportu” za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

Zasady rozpatrywania wniosków o nadanie odznaki ”Za Zasługi dla Sportu” reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. poz. 2171). W celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu” na podstawie ww. rozporządzenia, Biuro Ministra przekazuje następujące informacje:

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje odznaki z własnej inicjatywy lub na wniosek: organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, związku sportowego, polskiego związku sportowego, uczelni lub instytutu badawczego.

Podstawą złożenia stosownego wniosku jest spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w § 2 ww. rozporządzenia, tj.:

1. odznaka może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:

  • wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie spor­towym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
  • publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,
  • wspieranie sportu.

Warunkiem formalnym dla rozpatrzenia wniosku o przyznanie odznaki jest złożenie pisma przewodniego wraz z wypełnionym wnioskiem o nadanie odznaki (przykładowy wzór wniosku) dla osoby, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • okresów pracy zawodowej lub społecznej w sporcie,
  • informacji (we wniosku „uzasadnienie wniosku”) przedstawiającej wybitne osiągnięcia osoby wnioskowanej do nadania odznaki, w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku lub po otrzymaniu odznaki niższego stopnia, jeżeli taka odznaka została przyznana.

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki należy złożyć nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Uprzejmie informujemy, że poprzednia trzystopniowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” jest odpowiednikiem odznaki „Za Zasługi dla Sportu” i nie podlega wymianie lub możliwości ubiegania się o ponowne nadanie odznaki złotej, srebrnej lub brązowej „Za Zasługi dla Sportu”.

Uwaga: Jeżeli wnioskodawca nie złoży kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

do góry