Ministerstwo Sportu i Turystyki Stypendia dla zawodników - Stypendia -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sport wyczynowy

Stypendia

Stypendia dla zawodników

Informacja o zasadach rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania stypendiów sportowych

W związku z wejściem w życie z dniem 29 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, Departament Sportu Wyczynowego w celu uporządkowania procedur związanych z przyjmowaniem wniosków w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom na podstawie w/w rozporządzenia informuje, co następuje.

 • Podstawą złożenia wniosku jest uzyskanie określonych wyników sportowych wymienionych w § 5 ust. 1 lub 2 niniejszego rozporządzenia.
 • Stypendium może zostać przyznane zawodnikowi będącemu członkiem kadry narodowej polskiego związku sportowego.
 • Stypendium może zostać przyznane na wniosek pzs spełniający warunki § 2 niniejszego rozporządzenia.
 • Polski związek sportowy ma obowiązek złożenia wniosku w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których zawodnik osiągnął wynik uprawniający do stypendium.
 • Przyznanie, wstrzymanie i pozbawienie stypendium sportowego zawodnika odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji.
 • Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku polskiego związku sportowego o przyznanie stypendium zawodnikowi jest złożenie pisma przewodniego wraz z:
  • wnioskiem o przyznanie stypendium (zał. nr. 4.1),
  • zestawieniem stypendystów (zał. nr 4.2),
  • zobowiązaniem pzs (zał. nr 4.3),
  • zobowiązaniem zawodnika/czki (zał. nr 4.4),
  • dokumentem potwierdzającym osiągnięty wynik spełniający warunki § 2 pkt 6 rozporządzenia MSiT.

Uwaga: Jeżeli wnioskodawca (pzs) nie złoży kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski złożone po terminie wskazanym w treści niniejszego rozporządzenia pozostawia się bez rozpoznania.

Prosimy o czytelne wypełnianie wszystkich danych w wymaganej dokumentacji.

do góry