Ministerstwo Sportu i Turystyki Igrzyska paraolimpijskie i igrzyska głuchych - Świadczenia pieniężne -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenia pieniężne

Igrzyska paraolimpijskie i igrzyska głuchych

Ministerstwo  Sportu i Turystyki realizuje wypłaty świadczeń pieniężnych dla reprezentantów Polski zakwalifikowanych na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywający się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich oraz zakwalifikowanych na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywających się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

W chwili obecnej sprawy świadczeń pieniężnych unormowane są w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.).

Osoby, które:

  • zdobyły przynajmniej jeden medal na igrzyskach paraolimpijskich lub zawodach sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich oraz igrzyskach głuchych lub zawodach sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych,
  • ukończyły 40 rok życia,
  • nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy,
  • mają obywatelstwo polskie,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie były karane dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar.

mogą wystąpić do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o przyznanie ww. świadczenia.

Osoby zainteresowane powinny udokumentować spełnienie ww. warunków dołączając do wniosku:

  • zaświadczenie o zdobyciu medalu na zawodach sportowych wymienionych powyżej,
  • zaświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • osoby na stałe mieszkające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składają dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (ksero dowodu osobistego lub paszportu – potwierdzone za zgodność z oryginałem, bądź inny dokument zawierający żądane informacje).

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z budżetu państwa wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Sportu i Turystyki, osobiście bądź wysłać listem poleconym.

Osoba do kontaktu w sprawach wniosków i dokumentów: Agnieszka Ludwicka tel. 22 24-43-243, e-mail:  agnieszka.ludwicka@msit.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia, zmiany danych: Agnieszka Długosz, tel. 22 24-43-231, e-mail: agnieszka.dlugosz@msit.gov.pl

UWAGA!
Poniżej zamieszczony został aktualny formularz Wniosku. Formularz opublikowany jest w formacie dokumentu PDF, który umożliwia wypełnienie i wydruk dokumentu.
Do przeglądania, wypełnienia i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Jeżeli dokument nie otwiera się należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader.
do góry