Ministerstwo Sportu i Turystyki Igrzyska olimpijskie - Świadczenia pieniężne -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenia pieniężne

Od 2000 roku urząd właściwy do spraw kultury fizycznej wypłaca świadczenia pieniężne dla medalistów olimpijskich.

W ten sposób uhonorowano wybitnych sportowców – zdobywców medali olimpijskich. W uznaniu ich zasług państwo zagwarantowało im stały dochód, w formie świadczenia pieniężnego. Świadczenie to jest swego rodzaju gratyfikacją za znakomite osiągnięcia i jest przyznawane niezależnie od sytuacji finansowej osoby do niego uprawnionej.

W chwili obecnej sprawy świadczeń pieniężnych unormowane są w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.).

Ustawa określa kryteria, jakie musi spełnić osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Prawo do świadczenia mają reprezentanci Polski na igrzyskach olimpijskich, którzy:

  • zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski,
  • ukończyli 40 rok życia,
  • nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy;
  • mają obywatelstwo polskie;
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar.

Świadczenie przyznawane jest przez Ministra Sportu i Turystyki na wniosek osoby zainteresowanej.

Osoby składające wniosek są zobowiązane do udokumentowania ustawowych kryteriów dołączając do niego:

  • zaświadczenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego o zdobyciu medalu olimpijskiego,
  • zaświadczenie z polskiego związku sportowego o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • osoby na stałe mieszkające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składają dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (ksero dowodu osobistego lub paszportu – potwierdzone za zgodność z oryginałem, bądź inny dokument zawierający żądane informacje).

Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy o sporcie, medalistom igrzysk olimpijskich, które odbyły się przed dniem wejścia w życie ustawy o sporcie, przyznanie świadczeń pieniężnych z budżetu państwa następuje na podstawie wcześniejszych przepisów - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. poz. 1298, z późn.zm.).

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z budżetu państwa wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Sportu i Turystyki, osobiście bądź wysłać listem poleconym. Osoba do kontaktu w sprawach wniosków i dokumentów: Agnieszka Ludwicka tel. 22 24-43-243, e-mail:  agnieszka.ludwicka@msit.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia, zmiany danych: Agnieszka Długosz, tel. 22 24-43-231, e-mail: agnieszka.dlugosz@msit.gov.pl

UWAGA!
Poniżej zamieszczony został aktualny formularz Wniosku. Formularz opublikowany jest w formacie dokumentu PDF, który umożliwia wypełnienie i wydruk dokumentu.
Do przeglądania, wypełnienia i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Jeżeli dokument nie otwiera się należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader.

 

 

do góry