Ministerstwo Sportu i Turystyki Ważna informacja dotycząca opłat skarbowych - Świadczenia pieniężne -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenia pieniężne

Ważna informacja dotycząca opłat skarbowych

Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.)  – opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek.

Natomiast stosownie do art. 1 ust 1 pkt 2  ustawy opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub  w postępowaniu sądowym (wyjątek stanowią pełnomocnictwa notarialne).

Stosownie do Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ww. ustawy:

  • dokonanie czynności urzędowej, polegającej na wydaniu decyzji - podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł. (część I wykazu: dokonanie czynności urzędowej – pkt 53),
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, (część IV wykazu: Złożenie dokumentu)

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:

  1. poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  3. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej [tj. osoba, która dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa].

Uiszczenia opłaty skarbowej należy dokonać na następujący rachunek opłat skarbowych dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,  ul. Nowogrodzka 43,
00-691 Warszawa, w banku: Bank Handlowy w Warszawie, ul. Goleszowska 6:

60  1030  1508  0000  0005  5001  0038 
(tytuły wpłat: opłaty skarbowe)

Tytułem: opłata skarbowa związana z wydaniem decyzji dla ………………….. (należy podać imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy) / złożeniem dokumentu pełnomocnictwa dla ……………. (należy podać imię, nazwisko pełnomocnika oraz dane wnioskodawcy).

do góry