Ministerstwo Sportu i Turystyki Sport - EU documents on sport - Baza dokumentów europejskich -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca międzynarodowa

Baza dokumentów europejskich

Sport - EU documents on sport

Dokumenty UE w obszarze sportu
EU documents on sport


2007
Biała Księga na Temat Sportu / White Paper on Sport
Plan działania Pierre de Coubertin / Action Plan "Pierre De Coubertin" 
    EN


2008
Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej
EU Physical Activity Guidelines
    PL   EN


2010
Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie roli UE w międzynarodowej walce z dopingiem
Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council on the representation of the EU Member States in the Foundation Board of WADA and the coordination of the EU and its Member States’ positions prior to WADA meetings.
    PL    EN

Konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie roli sportu jako źródła i podstawy aktywnego włączenia społecznego
Council conclusions of 18 November 2010 on the role of sport as a source of and a driver for active social inclusion
    PL    EN

Rezolucja Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zorganizowanego dialogu w obrębie UE na temat sportu
Council Resolution on the EU structured dialogue on sport 
    PL    EN


2011

Komunikat Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu 
Communication: Developing the European Dimension in Sport
    PL    EN

Sprawozdanie PE w sprawie europejskiego wymiaru sportu
Report EP on the European dimension in sport

    PL    EN

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011-2014
Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a European Union Work Plan for Sport for 2011-2014

    PL    EN

Konkluzje Rady w sprawie roli wolontariatu sportowego w propagowaniu aktywności obywatelskiej
Council conclusions on the role of voluntary activities in sport in promoting active citizenship
    PL    EN

Konkluzje Rady w sprawie walki z manipulowaniem wynikami sportowymi
Council conclusions on combating match-fixing

    PL    EN

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji
Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council on the representation of the EU Member States in the Foundation Board of WADA and the coordination of the EU and its Member States’ positions prior to WADA meetings
    PL    EN 


2012

Konkluzje w sprawie walki z dopingiem w sporcie rekreacyjnym
Conclusions on combating doping in recreational sport 
    PL    EN

Deklaracja z Nikozji w sprawie walki z ustawianiem wyników sportowych
Nicosia declaration on the fight against match-fixing

    PL    EN

Konkluzje na temat wzmocnienia bazy dowodowej w procesie kształtowania polityki sportowej
Conclusions on strengthening the evidence-base for sport policy making

    PL    EN

Konkluzje w sprawie propagowania aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu
Conclusions on promoting health-enhancing physical activity (HEPA)

    PL    EN

Konkluzje Prezydencji na temat strategii zwalczania manipulacji wynikami sportowymi  
Presidency conclusions on establishing a strategy to combat the manipulation of sport results
    PL
    EN


2013

Konkluzje w sprawie dwutorowych karier sportowców
Conclusions on dual careers for athletes
    PL    EN

Zalecenia Rady w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej
Council Recommendation of 26 November 2013 on promoting health-enhancing physical activity across sectors 
   PL    EN

Konkluzje Rady w sprawie wpływu sportu na gospodarkę UE, a zwłaszcza na walkę z bezrobociem młodzieży i na zwiększanie włączenia społecznego

Council conclusions on the contribution of sport to the EU economy, and in particular to addressing youth unemployment and social inclusion
    PL    EN


2014

Konkluzje Rady w sprawie równości płci w sporcie
Council Conclusions on Gender Equality in Sport

    PL    EN

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014–2017
Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the European Union Work Plan for Sport (2014-2017)

    PL    EN

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat sportu jako siły napędowej innowacji i wzrostu gospodarczego
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on sport as a driver of innovation and economic growth
   PL     EN


2015

Konkluzje Rady w sprawie maksymalizowania roli sportu powszechnego w rozwijaniu umiejętności przekrojowych, zwłaszcza wśród młodzieży 
Council conclusions on maximising the role of grassroots sport in developing transversal skills, especially among young people
  PL    EN

Konkluzje Rady w sprawie promowania zajęć w zakresie sprawności ruchowej, aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci
Council conclusions on the promotion of motor skills, physical and sport activities for children
  PL     EN

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie dotyczących przeglądu rezolucji z 2011 r. w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej oraz koordynowania stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji
Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, reviewing the 2011 Resolution on the representation of the EU Member States in the Foundation Board of WADA and the coordination of the EU and its Member States' positions prior to WADA meetings
   PL    EN


2016

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie wzmocnienia uczciwości, przejrzystości i dobrego zarządzania w odniesieniu do dużych imprez sportowych
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on enhancing integrity, transparency and good governance in major sport events  
   TEXT

Konkluzje w sprawie dyplomacji sportowej
Council conclusions on sport diplomacy
   TEXT


2017

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu
Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the European Union Work Plan for Sport (1 July 2017-31 December 2020)
   TEXT

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie roli sportu jako instrumentu sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez wolontariat
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on sport as a platform for social inclusion through volunteering
  TEXT  

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat roli trenerów w społeczeństwie
Conclusions of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the role of coaches in society
 
TEXT


2018

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat propagowania wspólnych wartości UE poprzez sport
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on promoting the common values of the EU through sport
 
TEXT

Konkluzje Rady oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie gospodarczego wymiaru sportu i związanych ze sportem korzyści społeczno-gospodarczych
Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the economic dimension of sport and its socioeconomic benefits

  TEXT


2019

Rezolucja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA oraz koordynowania stanowisk państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji OJ C 192, 7.6.2019, p. 1–4
Resolution of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the representation of the EU Member States in the Foundation Board of WADA and the coordination of Member States’ positions prior to WADA meetings

  TEXT

Konkluzje Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami do sportu OJ C 192, 7.6.2019, p. 18–22
Conclusions of the Council of the European Union and the Representatives of the Member States meeting within the Council on Access to sport for persons with disabilities

  TEXT

do góry