Ministerstwo Sportu i Turystyki Rynek pracy w turystyce - Prace badawcze -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prace badawcze

Rynek pracy w turystyce

Znajomość języków obcych i wiedza specjalistyczna najbardziej cenionymi kompetencjami wśród pracodawców

Badanie rynku pracy w turystyce zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, przez firmę Grupa BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Celem badania było: zebranie i analiza danych w zakresie poznania opinii pracowników na temat pracy w turystyce i warunków jej wykonywania, diagnoza potencjału zatrudnieniowego i zapotrzebowania pracodawców na kompetencje zawodowe w turystyce.

W celu realizacji powyższych założeń przeprowadzono badania w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. na próbie 4 000 osób, w tym 2 000 pracowników i 2 000 pracodawców, z zastosowaniem techniki bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CAPI – Computer Aided Personal Interview). Podmioty biorące udział w badaniach działają w pięciu głównych obszarach:

 1. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 2. Działalność związana z organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym,
 3. Działalność związana z transportem pasażerskim,
 4. Działalność związana z wyżywieniem,
 5. Działalność związana z zakwaterowaniem.

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań:

 • Zdecydowana większość badanych podmiotów branży turystycznej to firmy prywatne (ponad 90%), w tym działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne wynosi 81,8%.
 • Dominują przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające cztery osoby lub mniej. Najmniej liczne są podmioty największe – zatrudniające powyżej 100 osób; najwięcej podmiotów najmniejszych, zajmuje się przede wszystkim organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym oraz gastronomią.
 • Stały charakter pracy najczęściej deklarują pracownicy podmiotów, których głównym zakresem działalności jest organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne, natomiast najrzadziej osoby zatrudnione w firmach świadczących usługi zakwaterowania. Również pracodawcy potwierdzają, że umowa na czas nieokreślony jest najczęściej stosowaną, a ponadto, w ponad połowie badanych podmiotów, jest główną formą świadczenia pracy. Umowy zlecenia/o dzieło, lub staż/wolontariat, choć stosowane odpowiednio przez 62,9% i 30,9% pracodawców, bardzo rzadko stanowią główną formę zatrudnienia (4,8 i 0,9%). Tymczasowy/sezonowy/dorywczy charakter pracy, dotyczy ok. 10% pracowników branży turystycznej.
 • Badani pracownicy w największym stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem, że są w stanie terminowo wykonywać powierzone im obowiązki, że atmosfera panująca w pracy jest przyjazna oraz, że praca umożliwia mi podnoszenie kompetencji. Z kolei odczucia negatywne, najczęściej towarzyszą im w odniesieniu do stabilności warunków zatrudnienia, poczucia bycia szanownym w miejscu pracy oraz dodatkowych świadczeń pozapłacowych.
 • Co trzeci badany pracownik branży turystycznej wykonuje pracę, która nie jest zgodna z jego wykształceniem. Co czwarty jest zdania, że jego kwalifikacje są wyższe, niż wymagane w obecnym miejscu pracy, a w sumie co dziesiąty uważa, że obecnie wykonywane obowiązki są powyżej jego kwalifikacji (jedni i drudzy często nie wiążą swojej przyszłości zawodowej z obecnym pracodawcą). Swoją przyszłość z obecnym pracodawcą oraz branżą turystyczną w ogóle najczęściej wiążą pracownicy podmiotów zajmujących się organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym. Należy zwrócić uwagę, że jest to grupa, która najczęściej pracuje w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony.
 • Oceniając posiadane kompetencje, badani pracownicy najczęściej twierdzili, że potrafią obsługiwać podstawowe programy komputerowe, są w stanie wykonywać obliczenia/pracować na danych liczbowych oraz posługują się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.
 • W opinii pracodawców (ogółem) najbardziej przydatnymi kompetencjami (w przypadku pracowników operacyjnych) są: specjalistyczna wiedza dotycząca zadań zawodowych na stanowisku pracy, porozumiewanie się w języku obcym, obsługa podstawowych programów komputerowych (typu MS Office) oraz dyspozycyjność. Według nich pracownicy operacyjni posiadają przede wszystkim następujące kompetencje: potrafią posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (co do posiadania tych umiejętności pewność mają również sami pracownicy), są odporni na stres, potrafią współpracować w zespole, są gotowi do ciągłego uczenia się/podnoszenia kwalifikacji, oraz są w stanie nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi osobami. Natomiast nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku obcym (opinię tę podzielają sami pracownicy, ale co istotniejsze, jest to umiejętność określana jako jedna z najbardziej przydatnych) oraz wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
 • Rynek pracy w turystyce
  Rynek pracy w turystyce
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry