Ministerstwo Sportu i Turystyki Uchwała nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku” - Kierunki rozwoju turystyki -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierunki rozwoju turystyki

Uchwała nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz podpisała uchwałę nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”. Program stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

„Program rozwoju turystyki do 2020 roku” (PRT 2020) opracowano w ramach II etapu budowy nowego systemu dokumentów strategicznych w Polsce, w tym przekształcania wybranych dokumentów strategicznych z poprzedniego systemu  w programy rozwoju.

PRT 2020 został przygotowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami, w tym przede wszystkim z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i z uwzględnieniem obowiązujących dokumentów strategicznych na poziomie krajowym w ramach nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, tj. Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz 5. z 9. strategii zintegrowanych w ramach nowego systemu zarządzania rozwojem kraju. Program będzie dokumentem wykonawczym do „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu służyć będą realizacji wizji turystyki, jako:

- nowoczesnej i otwartej gospodarki turystycznej, opartej na inteligentnych specjalizacjach turystycznych w polskich regionach,

- jednego z kluczowych sektorów rozwoju polskich regionów i kraju,

- wzmacniającego konkurencyjność kraju w Unii Europejskiej.

Kompleksowe działania skoncentrowane zostały wokół następujących obszarów priorytetowych:

-  konkurencyjna i innowacyjna turystyka,

-  nowoczesny system zarządzania turystyką,

-  kompetentne kadry dla turystyki,

-  turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, zwiększający spójność społeczną i gospodarczą regionów.

Cel główny Programu: Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i instytucji i oraz inicjatyw sektora turystyki.

Realizacja wyznaczonych w Programie zadań szczegółowych przez wskazanych w nim  realizatorów, koncentruje się  wokół czterech celów operacyjnych:

  1. Rozwoju innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych,  jako czynnika konkurencyjnej gospodarki turystycznej.
  2. Wzmocnienia aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej oraz zwiększenia kompetencji kadr w zarządzaniu przedsiębiorczością turystyczną.
  3. Promocji markowych produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce.
  4. Zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu ochrony środowiska i zastosowaniu ekoinnowacyjnych technologii.

System zarządzania Programem oparty został na koordynacji działań instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych. Kluczowym czynnikiem jest partnerstwo i budowa powiązań pomiędzy instytucjami podmiotami i przedsiębiorcami na poziomie krajowym oraz regionalnym. Pozwoli to na wykorzystanie w procesie wdrażania PRT 2020 udziału wielu instytucji publicznych poziomu centralnego i regionalnego, przedsiębiorstw sektora turystycznego oraz organizacji turystycznych.

Szczególną rolę w systemie wdrażania Programu odgrywać będzie upowszechnianie rozwoju klastrów sektora turystyki, co przyczyni się do budowy przewagi konkurencyjnej turystyki oraz wsparcie projektów turystycznych w formule PPP.

Kluczowe znaczenie przypisuje się koordynacji systemu certyfikacji usług turystycznych, co przyczyni się to do wzrostu ich jakości.

Efektywnemu wdrażaniu Programu służyć będą także wyniki prac planowanego do utworzenia Obserwatorium Turystyki.

PRT 2020 realizowany będzie w oparciu o dwa zasadnicze źródła finansowania:            

  1. źródła finansowania krajowe,
  2. źródła finansowania pochodzące z alokacji dla Polski środków z perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Zadania związane z realizacją Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku będą finansowane przez poszczególne podmioty w ramach ich budżetów i nie będą wiązać się z koniecznością generowania dodatkowych obciążeń dla sektora finansów publicznych, w tym zwłaszcza dla budżetu państwa  i budżetów samorządu terytorialnego.

W ramach finansowania krajowego realizowane będą zadania MSiT (z Części 40  budżetu państwa „Turystyka”) i POT, a także innych ministerstw współpracujących w realizacji zadań na rzecz rozwoju turystyki w ramach własnych zdań statutowych oraz zadania realizowane przez inne podmioty, jak np.:

-  jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,

-  podmioty gospodarcze,

-  organizacje sektora turystyki, w tym zwłaszcza  regionalne i lokalne organizacje turystyczne,

-  jednostki nauki B+R oraz instytucje otoczenia biznesu.

Ze względu na to, że turystyka nie znalazła się w 11. celach tematycznych, wyznaczonych przez Komisję Europejską, beneficjenci z sektora turystyki będą mogli ubiegać się o środki z programów unijnych na działania dotyczące: nowych technologii, dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, transportu, zasobów ludzkich, itp.

 

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry