Ministerstwo Sportu i Turystyki Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach - Współpraca Karpacka -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Współpraca Karpacka

11.02.2015

Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach

11 lutego 2015 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach”.

Celem konferencji było zaprezentowanie nowych koncepcji rozwoju Karpat z uwzględnieniem:

- Strategii Marki Karpackiej „Carpathia”

- Doświadczeń szwajcarskich dotyczących innowacji w turystyce

- Wiedzy i doświadczenia wiodących ośrodków naukowych

- Współpracy jako głównego czynnika rozwoju turystyki

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. zo.o., Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie – Katedrę Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Instytut Turystyki Uniwersytetu HESSO Valais w Sierre, Spółkę REDD S.A w Lozannie oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

 

Kontekst

22 maja 2003 r. w Kijowie podpisano Ramową Konwencję o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Została ona ratyfikowana przez Polskę w roku 2006 (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz.634). Celem Konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

 

W odniesieniu do turystyki w Konwencji szczególną uwagę zwrócono na zrównoważony rozwój turystyki. Strony zobowiązały się do podjęcia środków mających na celu promowanie zrównoważonej turystyki w Karpatach, przynoszącej korzyści ludności miejscowej, opartej na wyjątkowym charakterze przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Karpat.

Strony zobowiązały się także do prowadzenia polityki mającej na celu promowanie współpracy transgranicznej, przyczyniającej się do rozwoju zrównoważonej turystyki, na przykład przez opracowywanie skoordynowanych lub wspólnych planów zarządzania transgranicznymi lub przygranicznymi obszarami chronionymi oraz innymi terenami o walorach turystycznych.

 

 

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry