Ministerstwo Sportu i Turystyki Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zawodzie przewodnika górskiego - Prawo -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prawo

16.12.2014

Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zawodzie przewodnika górskiego

Polska jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej jest zobowiązana do wzajemnego uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych nabytych w państwach Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W Polsce zawodem regulowanym z obszaru turystyki jest przewodnik górski.

 

Polecamy zapoznanie się z poniższymi dokumentami przedstawiającymi zasady uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terenie RP. Do pobrania także akty prawne związane z procedurami uznawania kwalifikacji zawodowych przewodnika górskiego.

Informacja Ministra Sportu i Turystyki dotycząca

  • listy osób będących członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich
  • informacji o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników górskich
  • zakresów programowych szkoleń na przewodnika górskiego

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego (Dz. U. z 2016 r., poz. 12), Minister Sportu i Turystyki podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej:

  1. listę osób, spośród których:

             a. wnioskodawca wybiera opiekuna,

             b. powołuje członków zespołu przygotowującego i przeprowadzającego test umiejętności.

Na ww. liście umieszcza się nazwiska osób będących członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich, powoływanych  przez marszałków województw. (Lista osób komisje egzaminacyjne).

  1. informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników górskich;
  2. zakresy programowe szkoleń na przewodnika górskiego.
do góry