Ministerstwo Sportu i Turystyki Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - Prawo -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prawo

01.07.2018

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2018 r.

1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG.

Dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dyrektywa oznacza, że zasady oraz przepisy dotyczące prowadzenia biznesu będą zbieżne. Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich UE wdrożyła postanowienia dyrektywy.

Nowe przepisy niosą za sobą korzyści zarówno dla turystów, jak i przedsiębiorców. Do głównych zmian należą m. in.:

  • poprawienie funkcjonowania rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa finansowego podróżnych,
  • wprowadzenie obowiązku przekazania podróżnemu szczegółowych informacji na temat imprezy turystycznej przed zawarciem umowy,
  • objęcie regulacjami przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję przedsiębiorców turystycznych, sprzyjającego zarówno turystom, jak i przedsiębiorcom,
  • zdefiniowanie nowej grupy produktów, którymi są powiązane usługi turystyczne.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych została uchwalona przez Sejm 24 listopada 2017 roku, a opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Poz. 2361) 18 grudnia 2017 roku.

Treść całej ustawy znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/prawo/7635,ustawa-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycznych-oraz-akty-.html

do góry