Ministerstwo Sportu i Turystyki Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - Prawo -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prawo

01.08.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Najnowsze trendy na rynku turystyki oraz większe bezpieczeństwo podróżnych

W dniu 31 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przedłożony przez Ministra Sportu
i Turystyki. Nowa regulacja ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje wzmocnienie całościowego systemu ochrony podróżnych. Dzięki proponowanym rozwiązaniom zwiększy się zaufanie klientów do przedsiębiorców turystycznych. Projekt ustawy określa:

  • warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Polski, a także za granicą, w przypadku gdy umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę w Polsce, w tym:
  • sposób i zakres realizacji obowiązków informacyjnych wobec podróżnych,
  • konstrukcję umowy o udział w imprezie turystycznej.
  • zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, są zobowiązane do uchwalenia i publikacji nowych przepisów krajowych wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Projekt ustawy wprowadza także nowe definicje funkcjonujących już pojęć, m.in.

  • usługa turystyczna,
  • impreza turystyczna,

oraz wprowadza zupełnie nowe pojęcia, m.in. „przedsiębiorca turystyczny”.

Projekt korzysta przy tym z bogactwa wypracowanych, funkcjonujących obecnie koncepcji i rozwiązań prawnych, doświadczeń oraz uwag i sugestii zebranych w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Dyrektywa 2015/2302 jest aktem maksymalnej harmonizacji, co oznacza brak możliwości dowolnego kształtowania przepisów projektu ustawy, gdyż celem dyrektywy było stworzenie spójnych i jednolitych rozwiązań prawnych dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług turystycznych w państwach członkowskich.

  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych!
    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych!
do góry