Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacje na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - Dla przedsiębiorcy -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla przedsiębiorcy

27.06.2016

Informacje na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Od kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się kuratorowi oświaty w formie zgłoszenia wypoczynku, które zawiera m.in.:

  • numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

  • lub oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu odpowiednio niezarobkowym (jeśli wypoczynek stanowi imprezę turystyczną) albo zarobkowym (jeśli wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej) i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych.

W przypadku zamiaru organizowania wypoczynku, który jest imprezą turystyczną, w celu zarobkowym należy wcześniej dopełnić formalności określonych w ustawie o usługach turystycznych, uzyskując wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych u marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych).

Aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/pl/wypoczynek, zostały także zebrane i opublikowane w „Poradniku bezpiecznego wypoczynku”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży regulowane są przepisami:

1) znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), zmienionej ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629),

2) nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

Zgodnie z nowym art. 92c ust. 1 ustawy o systemie oświaty organizatorami wypoczynku mogą być:

1) szkoły i placówki;

2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187);

3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:

a) niezarobkowym albo

b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

Zgodnie z nowym art. 92d ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 7 ustawy o systemie oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się kuratorowi oświaty w formie zgłoszenia wypoczynku, które zawiera m.in. numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych lub oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu odpowiednio niezarobkowym (jeśli wypoczynek stanowi imprezę turystyczną) albo zarobkowym (jeśli wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej) i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych.

Zgodnie z brzmieniem art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu szkół nie jest działalnością gospodarczą. Natomiast zgodnie z art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu szkół może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Oznacza to, że szkoły, zespoły szkół i placówki organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży nie podlegają przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc nie mogą być uznane za organizatora turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych i w związku z tym są wyłączone z obowiązku spełniania wymogów określonych w ustawie o usługach turystycznych. Gdyby przedsiębiorca prowadził działalność polegającą na organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w związku z faktem, że prowadzi na podstawie odpowiednich zezwoleń (zgodnie z art. 58 ust. 3 lub 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) szkołę lub placówkę, działalność taka jako działalność niebędąca działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty), nie podlegałaby przepisom ustawy o usługach turystycznych.

W przypadku gdy działalność organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży odpowiada znamionom działalności gospodarczej, tj. zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest usługową działalnością zarobkową lub zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, działalność taka, oprócz podlegania przepisom ustawy o systemie oświaty, jak i przepisom rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, podlega także przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisom ustawy o usługach turystycznych.

Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, organizowane przez przedsiębiorcę w sposób zarobkowy, ciągły i zorganizowany (zgodnie z definicją działalności gospodarczej zawartą w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), zazwyczaj odpowiadają co do istoty definicji imprezy turystycznej tj. składają się z co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu, a więc należy je zakwalifikować jako imprezy turystyczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Podstawowym warunkiem uzyskania wpisu w ww. rejestrze, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych, jest posiadanie zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy w formie określonej ustawą o usługach turystycznych tj. umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy (tylko w przypadku imprez turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Prowadzenie działalności regulowanej organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru podlega karze 3-letniego zakazu wykonywania działalności w tym zakresie (nakładanej w drodze decyzji administracyjnej marszałka województwa) oraz jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny (orzekaną przez sąd na podstawie Kodeksu wykroczeń).

 

Pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży można znaleźć pod linkiem: https://men.gov.pl/wypoczynek/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html

Baza wypoczynku jest dostępna pod adresem: https://wypoczynek.men.gov.pl/

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry