Ministerstwo Sportu i Turystyki Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zawodzie przewodnika górskiego - Uznawanie kwalifikacji -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Uznawanie kwalifikacji

15.12.2014

Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zawodzie przewodnika górskiego

Polska jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej jest zobowiązana do wzajemnego uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych nabytych w państwach Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W Polsce zawodem regulowanym z obszaru turystyki jest przewodnik górski.

 

Polecamy zapoznanie się z poniższymi dokumentami przedstawiającymi zasady uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terenie RP. Do pobrania także akty prawne związane z procedurami uznawania kwalifikacji zawodowych przewodnika górskiego.

Informacja Ministra Sportu i Turystyki dotycząca

  • listy osób będących członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich
  • informacji o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników górskich
  • zakresów programowych szkoleń na przewodnika górskiego

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego (Dz. U. z 2016 r., poz. 12), Minister Sportu i Turystyki podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej:

  1. listę osób, spośród których:

             a. wnioskodawca wybiera opiekuna,

             b. powołuje członków zespołu przygotowującego i przeprowadzającego test umiejętności.

Na ww. liście umieszcza się nazwiska osób będących członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich, powoływanych  przez marszałków województw. (Lista osób komisje egzaminacyjne).

  1. informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników górskich;
  2. zakresy programowe szkoleń na przewodnika górskiego.
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry